Мои публикации

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

кандидата юридичних наук,

доцента кафедри господарського права і процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

Драпайла Юліана Зіновійовича

Монографії:

 

 1. Драпайло Ю. З. Господарські правовідносин у морських портах : монографія / Ю. З. Драпайло. — О. : Юридична література, 2014. — 192 с.
 2. Подцерковний О. П. Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти) : монографія / [О. М. Кібік, О. П. Подцерковний, Ю. З. Драпайло, В. О. Котлубай та ін.]; за ред. О. М. Кібік, О. П. Подцерковного. — Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2014. — 442 с. ( особиста участь — підрозділи 1.3 (разом з О. П. Подцерковним), 1.5, 1.6).
 3. Драпайло Ю. З. Правовые основы функционирования морехозяйственного комплекса Украины / Ю. З. Драпайло, О. П. Подцерковный. П. 1.2 // Организационно-правовые основы функционирования морехозяйственного комплекса Украины: монография / [О. Н. Кибик, О. П. Подцерковный, Д. В. Зятина, В. А. Котлубай и др.]. – О. : Фенікс, 2012. – С. 28-49.

 

Дисертації:

 

Драпайло, Ю. З.   Правове регулювання господарських відносин у морських портах : 12.00.04 : дис. … канд. юрид. наук / Драпайло Юліан Зіновійович ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2013. – 245 с.

Автореферати дисертацій:

Драпайло, Ю. З.   Правове регулювання господарських відносин у морських портах : 12.00.04 : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Драпайло Юліан Зіновійович ; НУ «ОЮА». –Одеса, 2013. – 20 с.

 

Наукові статті:

 

 1. Драпайло Ю.З. Транспортні відносини як об’єкт господарсько-правових досліджень (огляд радянської літератури) / Ю. З. Драпайло // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. — 2015. —  Вип. 32. — Т. 2 — С. 110-114.
 2. Драпайло Ю. З. Поняття і правова природа договору на надання лоцманських послуг / Ю. З. Драпайло // Право і суспільство. — 2015. — № 5. — С. 30-34.
 3. Драпайло Ю. З. Проблеми конституційності обов’язкового досудового врегулювання спорів під час здійснення міжнародних перевезень вантажів залізничним транспортом / Ю.З. Драпайло // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. — Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. — № 4. —  С. 52-59
 4. Драпайло Ю. З. Господарські суди як запорука стабільності функціонування галузі транспорту в Україні / Ю. З. Драпайло // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. — 2014. — №8. — Режим доступу: http://pap.in.ua/8_2014/30.pdf
 5. Драпайло Ю.З. Класифікація суб’єктів господарських правовідносин у морських портах / Ю. З. Драпайло // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 4 (депоновано)
 6. Драпайло Ю. З. Проблеми вдосконалення системи управління портовим господарством у світлі Закону України «Про морські порти України / Ю. З. Драпайло // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 69 (депоновано)
 7. Драпайло Ю. З. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у морських портах / Ю.З. Драпайло // Митна справа. – 2013. – №1 – С. 73-79.
 8. Драпайло Ю. З. Поняття території та акваторії морського порту та порядок визначення їх меж // Ю. З. Драпайло // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. – С. 306-313.
 9. Драпайло Ю. З. Поняття та місце портового комплексу у системі галузей економіки: економіко-правовий аспект / Ю. З. Драпайло // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 67. – С. 340-348.
 10. Драпайло Ю. З. Поняття та правовий статус морського терміналу як транспортного комплексу / Ю. З. Драпайло // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 65. – С. 397-404.
 11. Драпайло Ю. З. Господарська компетенція начальника морського порту /Ю. З. Драпайло // Митна справа. – 2012. – № 3. – С. 125-130.
 12. Драпайло Ю. З. Щодо нових напрямів господарсько-правового регулювання (на прикладі космічної діяльності) / Ю. З. Драпайло // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 64. – С. 381-388.
 13. Драпайло Ю. З. Правова природа Зводу звичаїв морського порту / Ю. З. Драпайло // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 63. – С. 514-519.

 

Участь у конференціях та круглих столах:

 

 1. Драпайло Ю. З. Правові проблеми реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні / Ю. З. Драпайло // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва. — Одеса : Юридична література, 2015. — С. 522-524.
 2. Драпайло Ю. З. Транспортні відносини як об’єкт господарсько-правових досліджень (огляд дореволюційної літератури) // Сучасна цивілістика: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2015 р., м. Одеса) / відпов. за вип. Є. О. Харитонов, Н. Ю. Голубєва, О. П. Подцерковний, І. І. Каракаш. — О. : Юридична література, 2015. — С. 339-341.
 3. Драпайло Ю. З. Применение прецедентов Суда Европейского Союза в административном процессе Украины / Ю. З. Драпайло // Адміністративне право та процес України: пріорітетні напрями розвитку в умовах демократизації : тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції пам’яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Леоніда Васильовича Коваля, м. Запоріжжя, 6-7 березня 2015 р. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. — Запоріжжя : ЗНУ, 2015. — С. 134-139.
 4. Драпайло Ю. З. Щодо досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських спорів (в т.ч. у сфері транспорту) / Ю. З. Драпайло // Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у XXI ст. : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30-31 січня 2015 р. /За заг. ред. Т. О. Коломоєць. — Запоріжжя : ЗНУ, 2015. —  С. 75-78.
 5. Драпайло Ю. З. Окремі аспекти правового регулювання агентських відносин у морських портах / Ю. З. Драпайло // Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки та права : матеріали II наук.-практ. конф. (25 листопада 2014 р., м. Одеса). – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 13-16.
 6. Драпайло Ю.З. Договір комерційної концесії повинен знайти повноцінне закріплення у ГК України / Ю. З. Драпайло // 10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : зб. доповідей наук.-практ. конф. (14 листоп. 2014 р., м. Київ). — Одеса : Юридична література, 2014. — С. 237-244.
 7. Драпайло Ю. З. Щодо неконституційності обов’язкового досудового врегулювання спорів при перевезенні вантажів залізничним транспортом / Ю. З. Драпайло. // Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки та права: матеріали I науково-практичної конференції (2 вересня 2014 р., м. Одеса) / Громадська організація “Всеукраїнський центр економічного права”. — Одеса : Юридична література, 2014. — С. 31-34
 8. Драпайло Ю. З. Форма та підтвердження виконання договору на надання лоцманських послуг / Ю. З. Драпайло // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса). – Одеса : Юридична література. – Т. 2. – 664 с.
 9. Драпайло Ю. З. Законопроект №4431 – поворот реформи портової галузі / Ю. З. Драпайло // Сучасні порти – проблеми та рішення : тези доповідей Шостої міжнародної науково-практичної конференції. – О. : Елтон, 2014. – С. 139-141.
 10. Драпайло Ю. З. Щодо господарсько-правової природи договору на надання лоцманських послуг // Сучасна цивілістика : матеріали IX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Одеса, 28 березня 2014 р.). — Одеса : Юридична література, 2014. — 516 с.
 11. Драпайло Ю.З. Щодо правової природи обов’язкових постанов по порту // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. III Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса). – О. : Фенікс, 2013. – С. 320-323.
 12. Драпайло Ю. З. Сфера дії зводу звичаїв морського порту як джерела господарського права / Ю. З. Драпайло// Діалектика публічних і приватних інтересів у державному регулюванні економіки: Зб. матеріалів «Круглого столу» «Діалектика публічних і приватних інтересів у державному регулюванні економіки», м. Київ, 8 листопада 2013 р. / Ред. кол.: В. С. Щербина (голова), Т. В. Боднар та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – С. 55-58.
 13. Драпайло Ю. З. Щодо визначення суб’єкта стивідорної діяльності за Законом України «Про морські порти України» / Ю. З. Драпайло // Сучасна цивілістика : матеріали VII Міжн. цивілістичної наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Одеса, 29-30 березня 2013 року). – О. : Юрид. л-ра, 2013. – С. 309-313.
 14. Драпайло Ю. З. Порядок ведення реєстру морських портів потребує вдосконалень / Ю. З. Драпайло // Розвиток правової системи в умовах сьогодення : міжн. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 16-17 лютого 2013 р. – Д. : Східноукраїнська наук. юрид. організація, 2013. – С. 59-60.
 15. Драпайло Ю. З. Щодо поняття морегосподарського комплексу (правовий аспект) / Ю. З. Драпайло // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності і права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.). – О. : Фенікс, 2012. – Т. 1. – С. 575-576.
 16. Драпайло Ю. З. Щодо класифікації господарських правовідносин у сфері портового господарства / Ю. З Драпайло // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. II Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Одеса, 23-24 листопада 2012 р.). – О. : Фенікс, 2012. –  С. 251-254.
 17. Драпайло Ю. З. Положення щодо класифікації галузей економіки потребують вдосконалення / Ю. З. Драпайло // Экономико-правовые исследования в XXI веке: общие проблемы хозяйственного права на современном этапе развития общества (к 20-летию Института экономико-правовых исследований НАН Украины) : Материалы Десятой международной научно-практической интернет-конференции (г. Донецк, 21-30 сентября 2012 г.). – Донецк : Изд-во «Ноулидж», 2013. – С. 150-152.
 18. Драпайло Ю. З. Правовий статус морського порту (порівняльна характеристика) / Ю. З. Драпайло // Роль публичной собственности в обеспечении социально-экономического развития Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 18 сентября 2012 г.). – Д. : Юго-Восток, 2012. – С. 98-102.
 19. Драпайло Ю. З. Поняття та функції морського протесту як передумови вирішення морських господарських спорів / Ю. З. Драпайло // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.).– О. : Фенікс, 2012. – Т. 3. – С. 301-303.
 20. Драпайло Ю.З. Правове положення земель космічної системи / Ю. З. Драпайло // Закарпатські правові читання: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 9-10 квітня 2012 р. / За заг. ред. Ф.Г. Ващука, П.А. Трачука. – Ужгород: ЗакДУ, 2012.  – С. 185-191
 21. Драпайло Ю. З. Приватизація морських портів в Україні: перспективи законодавчого врегулювання / Ю. З. Драпайло // Сучасна цивілістика : Тези наук. робіт учасників 7-ої Міжнар. цивіліст. наук. конф. студ., аспірантів та мол. вчених (Одеса, 30 березня 2012 р.). – О. : Фенікс, 2012. – С. 290-292.

 

Інші публікації:

 1. Драпайло Ю. З. Упрощение обернулось усложнением. // Юридическая практика. – 2012. — №17(748), 24 апреля 2012 года. – С. 23-24
 2. Драпайло Ю.З. Процес без тяганини. // Закон і бізнес. – 2012. — №39(1078), 29 вересня – 5 жовтня 2012 р. – С.12